Theo ý kiến chỉ đạo từ UBND thành ủy Hồ Chí Minh lộ trình từ 2016 đến 2020 thành phố sẽ tháo dỡ tối thiểu 50% trong số gần