Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp người ta sử dụng từ SML trên fb hoặc trong game lol: táng sml nó đi, ngã sml, đánh sml … nhưng bạn