Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa đất nước để hòa nhập được với nền công nghiệp chung của thế giới. Công nghiệp càng phát triển thì