Một hình ảnh đôi khi không thể nói hết lên được những thông điệp mà người gửi muốn truyền đạt cho người nhận, vì vậy đôi khi bạn